หลักสูตร บาติก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร บาติก

ประเภทวิชา     ศิลปกรรม
สาขาวิชา        ศิลปหัตถกรรม
รหัสหลักสูตร   41301
หลักสูตร        บาติก    หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                  Batik Course
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
1. เกิดความรู้หลักทฤษฎีสี หลักการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างทัศนธาตุ รูปแบบทางทัศนศิลป์ หลักองค์ประกอบศิลป์ หลักการดำเนินธุรกิจบาติก (Batik) ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เกิดความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบาติก (Batik) ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เกิดความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพบาติก (Batik)
4. เกิดความรู้และทักษะในงานผลิตและบริการบาติก (Batik) ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่น
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพบาติก (Batik)
7. สามารถปฏิบัติงานด้านบาติก (Batik) และประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
สมรรถนะหลักสูตร
1สามารถแสดงความรู้ตามหลักทฤษฎีสี หลักการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างทัศนะธาตุ รูปแบบทางทัศนศิลป์ หลักองค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการวาดเขียน ความหมายของสี ความหมายของเส้น หลักการดำเนินธุรกิจบาติก (Batik) ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างมีระบบถูกต้อง
2. สามารถแสดงความรู้และทักษะตามหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพบาติก ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอย่างมีระบบถูกต้อง
3สามารถอธิบายตามหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพบาติก (Batik) ตามความเข้าใจอย่างมีระบบ ครบถ้วนถูกต้อง
4. สามารถปฏิบัติงานตามทักษะในงานผลิตและบริการบาติก (Batik) ตามหลักการและกระบวนการ ในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบถูกต้อง
5. สามารถปฏิบัติงานตามลักษณะเจตคติและกิจนิสัยที่ดีต่องานอาชีพ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด สามารถพัฒนาตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่น
6. สามารถปฏิบัติงานบาติก โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพบาติก (Batik)
7. สามารถปฏิบัติงานด้านบาติก (Batik) ได้ถูกต้องตามหลักการ และสามารถประกอบอาชีพอิสระ ใช้ความรู้ และทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  41301-01     ชื่อวิชาบาติกขั้นพื้นฐาน                  
รหัสวิชา  41301-02    ชื่อวิชาบาติกสร้างสรรค์                    
รหัสวิชา  41301-03    ชื่อวิชาบาติกเครื่องแต่งกาย และธุรกิจบาติก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น